Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)?

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie (budget) van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Denk hierbij aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen. Daar komt bij dat iemand met een pgb principe vrij is om zelf zijn/haar zorgverleners te selecteren en in te huren.

Voor wie?

Iedereen die vanwege een beperking, aandoening of stoornis meer dan de gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, kan gebruik maken van een persoonsgebonden budget. Denk aan kwetsbare ouderen, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking. Ook jongeren met een aandoening, stoornis, beperking of psychisch probleem komen in aanmerking voor een pgb.

Het inkomen of vermogen is niet van belang of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een pgb. De financiële situatie heeft wel invloed op de hoogte van de eigen bijdrage die in de meeste gevallen betaald moet worden.

Aan het aanvragen van een pgb zijn vaak een aantal voorwaarden verbonden. Onder het kopje ‘pgb aanvragen’ lees je welke voorwaarden van toepassing zijn.

Pgb aanvragen

Hoe vraag je een pgb aan?

  1. Zoek uit bij welk zorgloket je moet zijn voor de aanvraag.
  2. Vraag een pgb via het juiste zorgloket: doe dit online of telefonisch
  3. Het zorgloket bekijkt je persoonlijke situatie en beoordeelt de zorgvraag.
  4. Er wordt in kaart gebracht op welke zorg je recht hebt.
  5. De verzekeraar, het zorgkantoor of de gemeente beslist of een pgb wordt toegekend en welke voorwaarden daarbij horen.

Voorwaarden pgb

De belangrijkste voorwaarden voor een pgb zijn:

  • U vult het aanvraagformulier in. Ook beschrijft u in een budgetplan welke zorg u inkoopt en bij welke zorgverlener(s).
  • U sluit met elke zorgverlener een contract af en voegt daar telkens een zorgbeschrijving bij. Het zorgkantoor controleert deze stukken.
  • De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de zorgverlener aan de hand van uw ingestuurde declaraties.
  • U mag een vertegenwoordiger aanwijzen die het pgb voor u beheert. Dit is voor sommige zorgprofielen verplicht. Deze vertegenwoordiger heet ook wel ‘gewaarborgde hulp’. Het kan uw wettelijk vertegenwoordiger zijn, maar ook iemand anders.
  • U mag geen behandeling betalen uit het pgb.

Adressen van zorgkantoren vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland.